FacebookInstagramBakalářiJídelníčekPosta

Hledat

Login

Login
SPŠ a SOU Uničov

Domů Šipka Školská rada

Školská rada

Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Školskou radu zřizuje a zároveň jednu třetinu členů jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Funkční období členů školské rady je tříleté, pravomoci školské rady upravuje školský zákon. Školská rada se mimo jiné vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, schvaluje školní řád a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a navrhuje jejich změny. Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy nebo projednává inspekční zprávy České školní inspekce.