Erasmus+ 2020-2021

Název projektu:    ODBORNÉ ZKUŠENOSTI V BUDAPEŠTI
Program: Erasmus+
Číslo projektu: 2020-1-CZ01-KA102-077391
Termín praxe:  jaro 2021


Obory:  MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL, MECHANIK SEŘIZOVAČ, OBRÁBĚČ KOVŮ, OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ

VYSÍLAJÍCÍ ORGANIZACE:

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ UNIČOV

Školní 164
783 91 Uničov

Česká republika

www.unicprum.cz

Cílem projektu v rámci programu ERASMUS+ je umožnit 20 žákům SPŠ a SOU Uničov ve spolupráci svýznamnými maďarskými firmami  absolvování třítýdenní odborné praxe v těchto podnicích.Praxe žáků v zahraničních firmách přispěje ke zlepšení znalostí a dovedností žáků, zvýšení jejich jazykových kompetencí a jejich motivace ke studiu jejich odborností a setrvání u těchto profesí i v budoucnosti.Realizace tohoto projektu umožní našim žákům nejen získat zkušenosti a dovednosti, ale i získatcenné materiály (příručky, technické podklady apod.) pro jejich další vzdělávání. Součástí projektu jetaké možnost pro účastníky mobility využívat zdarma prostředí ON-LINE jazykové podpory (OLS), cožpovede ke zvýšení úrovně znalosti angličtiny. Využívání této licence je možné po celou dobu trváníprojektu, to je od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021 + další tři měsíce.Všechny zkušenosti a poznatky z projektu využijeme k rozšíření, aktualizaci a zatraktivnění učivaodborných předmětů v rámci ŠVP. Žáci zpracují o průběhu své stáže, výsledcích učení a o poznanýchmaďarských partnerech elektronické prezentace, které budou zveřejněny na našich webovýchstránkách a využity při besedách se spolužáky.Jsme přesvědčeni, že praktická výuka formou mezinárodní stáže povede ke zvýšení prestiže účastníkůstáže a k jejich lepšímu uplatnění se na trhu práce.

JAK JE MOŽNÉ SE NA ZAHRANIČNÍ POBYT PŘIHLÁSIT?

Vybraní studenti budou na stáži reprezentovat naši školu, proto musí vyhovět následujícím kritériím:

1. Motivace – nejdůležitější kritérium – tady bude rozhodovat motivační dopis uchazečů, který má mítnásledující strukturu:

Motivační dopis je součástí přihlášky na stáž v rámci programu Erasmus+. Autor v něm popisujedůvody, proč by se chtěl stáže zúčastnit, a snaží se přesvědčit adresáty, aby vybrali právě jej. Dopisobsahuje všechny formální náležitosti.

Osnova motivačního dopisu:

- představení se (jméno, obor studia)
- proč máte zájem o účast na stáži

- proč byste měli být vybráni na stáž zrovna Vy

- co od stáže očekáváte, jaký bude mít pro Vás stáž přínos (profesně i osobně)

- jakým způsobem očekáváte, že získané dovednosti a znalosti využijete v rámci dalšího studia na naší

  škole a také v rámci dalšího profesního rozvoje
- jak plánujete informace o stáži předat ostatním žákům, učitelům naší školy a široké veřejnosti

- zda jste ochotni se zúčastnit přípravného jazykového kurzu a v jakém rozsahu

- zda jste ochotni prezentovat stáž po jejím ukončení, a jakým způsobem

- nezapomeňte motivační dopis
podepsat, napsat datum, oslovení atd.

2. Jazykové znalosti – ověření progresu podle vstupního a výstupního testu OLS.

3. Odborné znalosti.

4. Studijní výsledky - v úvahu budou brány i dosavadní výsledky studia uchazeče.

Celkem bude vybráno 20 účastníků a 5 náhradníků. Jedním z cílů projektu je také, aby se stážezúčastnili z 50% celkového počtu také žáci, kteří jsou ze sociálně-ekonomicky znevýhodněnéhoprostředí (pocházejí z neúplných rodin, rodin s příjmy pod úrovní životního minima, trpící poruchamiučení).

VEŠKERÉ VÝDAJE ÚČASTNÍKŮ STÁŽE JSOU HRAZENY Z PROSTŘEDKŮ PROJEKTU! CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ VÝŠE GRANTU ČINÍ 43874,00 EUR. VYUŽIJTE JEDINEČNOU ŠANCI, KTERÁ SE PRO VÁS JIŽ NEMUSÍ OPAKOVAT! PŘIPRAVUJTE SVOJE MOTIVAČNÍ DOPISY UŽ NYNÍ. VLASTNÍ VÝBĚR UCHAZEČŮ PROBĚHNE V ZÁŘÍ-ŔÍJNU 2020.

V Uničově 12. 6. 2020

Ing. Pavel Nováček, Ph.D., ředitel školy

Mgr. Zuzana Jančíková, koordinátorka projektu

Den zručnosti na SPŠ a SOU Uničov

Stalo se již tradicí, že pedagogové naší školy rozhodli uspořádat akci, která si klade za cíl oživit zájem o technické obory mezi žáky základních škol. Je všeobecně známo, že převážná většina firem postrádá kvalitní pracovníky v technických profesích. V rámci Dne otevřených dveří, uspořádali pedagogové ze SPŠ a SOU Uničov pro žáky devátých tříd základních škol z Uničova a blízkého okolí akci s názvem Den zručnosti, o kterou je každý rok velký zájem, což dokládá i skoro stovka zúčastněných z celkem 12 ZŠ.
Pro zájemce bylo připraveno na dvou pracovištích naší školy několik workshopů a pracovních dílen strukturovaných podle specifických oborů, které naše škola nabízí, vždy s důrazem na odborné a ekonomické dovednosti. Žáci tak měli možnost formou zábavných aktivit získat lepší přehled o nabízených oborech a konkrétněji poznat jejich zaměření.
Celá akce by se samozřejmě neobešla bez spolupráce a podpory našich sociálních partnerů, za což jim patří velký dík a doufáme, že i v dalších letech nám budou při realizaci podobných akcí významnou oporou.
Věříme, že Den zručnosti byl pro budoucí absolventy základních škol dostatečnou motivací pro výběr některého z oborů a že se s většinou z nich setkáme v září v našich školních lavicích.

SPŠ a SOU Uničov, Ing. Hana Sochová

Odborná exkurze Honeywell Aerospace, s.r.o.

V prosinci se žáci 4. ročníku maturitního oboru Mechanik seřizovač zúčastnili odborné exkurze ve firmě Honeywell Aerospace, s.r.o. Průvodce seznámil žáky s funkcí proudových motorů a následně je provedl výrobou, kterou se tato firma zabývá (statické části leteckých motorů). Viděli různé způsoby obrábění, řezání vodním paprskem, tváření hydroform, svařování, atd.

honeywell1 honeywell2

Návštěva Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně

Žáci maturitních ročníků technických oborů Mechanik seřizovač a Strojírenství navštívili na podzim Mezinárodní strojírenský veletrh 2019 (MSV) v Brně. Tento veletrh patří mezi nejvýznamnější ve střední Evropě a žáci se tu setkali se všemi oblastmi strojírenského průmyslu – obrábění, svařování, tváření, atd.

Brno1 Brno2

   
Hlavním tématem letošního MSV byl Průmysl 4.0 a digitální továrna – digitalizace výroby. Zároveň s MSV probíhal také veletrh Transportu, Logistiky a veletrh ENVITECH. Základním tématem veletrhu ENVITECH bylo nakládání s materiálními zdroji.
Kromě vystavovatelů se mohli seznámit i s odbornými vysokými školami, ty zde případným zájemcům nabízely a prezentovaly svoji činnost a možnost uplatnění na trhu práce.
Nejvíce na veletrhu naše žáky zaujal 6-osý robot KUKA Coaster, který sloužil jako adrenalinová atrakce.

Brno3 Brno4

 

Exkurze - Zemědělské družstvo Haňovice

Třída 3.SZ se 7.11.2019 zúčastnila exkurze do ZD Haňovice. Pověřený pracovník nás  na místním úřadu formou PC prezentace a komentované přednášky seznámil s historií, přítomností a budoucností družstva. Na konci přednášky byly žáci informováni o možném pracovním využití.


Družstvo hospodaří v řepařské výrobní oblasti se zaměřením na pěstování potravinářské pšenice, sladovnického ječmene, cukrovky, řepky a krmných plodin. Dále se také zaměřuje na výrobu osiv obilovin, olejnin, trav a pícnin pro živočišnou výrobu - kukuřice, vojtěška.


Potom jsme se odebrali na prohlídku posklizňové linky. Zde jsme byli seznámení s jeho činností od zavezení zrna až po sklad ve věži. Všechny prováděné operace si žáci simulovaně prohlédli na PC, kterým se celý proces řídí. Nejvíce žáky zaujalo vlastní vážení na příjmové digitální váze.


Další zastávka byla v bioplynové stanici. Bioplynová stanice byla vybudována v roce 2012. Vyrábí elektrickou energii i teplo. Rozkladem hmoty vzniká bioplyn (důležitý je zejména metan). Jímá se přímo z fermentoru a přes filtry pokračuje do kogenerační jednotky. Vstupuje zde do motorů, jimž slouží jako palivo a které pohánějí dynamo vytvářející elektrickou energii. Motory jsou navíc chlazeny vodou, která se odvedeným teplem ohřeje a slouží pak k vytápění budov družstva, skleníků, obecního úřadu (v zimě) nebo v podlahovém topení při dosušování semen a obilí (v létě).


Předposlední zastávka se týkala farmy na rajčata. Dovnitř jsme z hygienických důvodů vpuštěni nebyli. Přednáška probíhala před skleníkem.


ZD Haňovice záleží na životním prostředí,  a proto využívají obnovitelné zdroje:
- teplo a elektrická energie jsou vyráběny bioplynové stanici
- dešťová voda je zadržována a využívána k zálivce
- zelené odpady jsou kompostovány a dále využity
- pěstují zde odrůdy ANGELLE - snack rajče a Juanita cherry rajče


Poslední zastávka se týkala provozu na výrobu filamentů pro 3D tiskárny. Tyto struny mají v ČR výborné  jméno. O čemž svědčí i prodej z vlastního skladu v USA. Ochotná paní vedoucí nám do výuky věnovala všechny vzorky ve všech barvách, které vyrábí. Bylo jich na 30ks a navíc jsme získali 15% slevu na nákup strun.

Výuka jinak a jinde aneb Sluňákov nezklamal

Každoročně organizuje naše škola výukové programy mimo areál školy pro vybrané skupiny žáků a  ani v letošním školním roce tomu nebylo jinak. Pro žáky oboru Průmyslová ekologie a  vybrané skupiny žáků oboru Strojírenství byl zajištěn program Živá voda na Sluňákově (ekologické centrum Olomouckého kraje v Horce nad Moravou), který se uskutečnil 18. 10. 2019. Pro 23 žáků byl vybrán program, který probíhal zčásti uvnitř budovy Sluňákova a část programu se realizovala ve venkovním areálu, konkrétně u tůní.

Po příjezdu na Sluňákov byli žáci odvedeni do herny, kde se zúčastnili několika úkolů, pokusů a  skupinových prací. Žáci vyzkoušeli své znalosti ohledně hospodaření s vodou v krajině, dozvěděli se, co znamená pojem eutrofizace vod, a provedli základní analýzu vzorků vody na přítomnost látek, jako jsou dusičnany, dusitany a fosforečnany. Následně porovnali výsledky jednotlivých vzorků a určili míru znečištění a možnosti případné eutrofizace u jednotlivých odběrných míst. Po krátké svačinové přestávce jsme se přemístili do venkovního areálu, kde měli žáci za úkol nachytat v tůních co nejvíce živočišných druhů. S gumáky na nohou a se síťkami v ruce začala pro ně největší skupinová akce toho dne, neboť žáci se předháněli v tom, kdo najde nejvíc živočichů, případně kdo najde unikátního živočicha. Nadšení pro hru bylo úžasné, i když nám počasí moc nepřálo a bylo chladno a  sychravo. Čvachtání v bahně bylo doprovázeno nadšenými výkřiky, když se někomu podařil úlovek. V plastových vaničkách jednotlivé skupiny shromažďovaly své nálezy a pomocí klíčů své úlovky určovaly. K přesnému určení menších tvorů jim posloužila lupa. Tři hodiny výukového programu uplynuly jako voda a čekal nás návrat domů.

V závěru musím pochválit všechny zúčastněné za vzornou reprezentaci školy, dochvilnost, disciplinovanost a nadšení pro hru. Těším se na další akce nejen na Sluňákově.

Marcela Ťulpová, organizátorka exkurze

Burza práce a vzdělávání v Olomouci

Podzimní dny letošního školního roku byly ve znamení opětovné účasti naší školy na akci Burza práce a vzdělávání 2019. Města Olomouc, Šumperk, Prostějov a Přerov jsou destinace, kde se tato akce odehrála ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Olomouckého kraje, Svazem průmyslu a dopravy ČR a Úřadem práce ČR. Tato regionální společenská událost měla za úkol prezentovat zaměstnavatele, kteří nabízejí volná pracovní místa a poptávají stážisty nebo žáky škol na odborné praxe. Úřad práce zajišťoval poradenské služby. Střední a vysoké školy se na výstavě zaměřily na nabídku vzdělávacích oborů a studijních programů, které jsou nyní velice často žádány samotnými zaměstnavateli a v hojné míře i podporovány Olomouckým krajem. Potencionální uchazeči o zaměstnání, žáci základních a středních škol, studenti vysokých škol, ale i lidé s prostým zájmem o veřejné dění mohli přijít a zjistit aktuální situaci na pracovním trhu, možnosti budoucího profesního růstu, nebo si mohli vyhledat školu vhodnou k dalšímu studiu. Součástí Burzy práce a vzdělávání byla Živá knihovna povolání – praktické ukázky povolání a řemesel, venkovní expozice armádních a policejních vozidel, „Zóna bezpečí“ – trenažery autonehody a převrácení vozidla a další stánky se soutěžemi s kvízy o ceny pro žáky a studenty. V rámci akce probíhala odborná soutěž pro týmy složené ze zástupců firmem a žáků základních a středních škol – T-PROFI – Talenty pro firmy.
Jedním z našich klíčových úkolů byla prezentace školy. Hlavním tématem byla nabídka učebních a maturitních oborů, které budeme nabízet potenciálním zájemcům o studium ve školním roce 2020/2021. Dále jsme zúčastněným návštěvníkům představili nabídku rekvalifikačních kurzů, odborných školení pro firmy i jednotlivce, což mělo úspěch, a došlo k navázání kontaktů s potencionálními zájemci. Burza práce a vzdělávání je pro naši školu velice důležitá z hlediska reprezentace, a proto předpokládáme, že i další ročníky této akce se neobejdou bez naší účasti.

Ing. Hana Sochová, zástupce ředitele

burza2019

“Zlaté české ručičky” aneb pracovní stáž našich žáků v Budapešti

logosbeneficaireserasmusleft cs

Název projektu: ODBORNÁ PRAXE ŽÁKŮ V MAĎARSKU

Program: Erasmus+

Číslo projektu: 2018-1-CZ01-KA102-047089

Termín praxe: 29. 4. – 17. 5. 2019

Obory: STROJÍRENSTVÍ, MECHANIK SEŘIZOVAČ, OBRÁBĚČ KOVŮ, OBCHODNÍ AKADEMIE

 

Dne 18. 5. 2019 v odpoledních hodinách dorazil před budovu naší školy autobus s 20 nadšenými účastníky stáže, kteří se vrátili z hlavního města Maďarska. V Budapešti tito vybraní žáci strávili společně tři týdnypod vedením doprovázejících pedagogů Mgr. Zuzany Jančíkové a Mgr. Jozefa Srňana. Pobyt v zahraničí studentivyplnili nejen prací ve firmách, ale i poznáváním krásné maďarské metropole, výlety a získáváním zážitků, na které se nezapomíná.


Díky skutečnosti, že naše škola získala grant Evropské Unie a s ním možnost zapojit se do projektu Erasmus +, dostalo 20 mladých lidí z oborů Obráběč kovů, Mechanik seřizovač, Strojírenství a Obchodní akademie příležitost vycestovat na 3 týdny do zahraničí, zúročit dovednosti získané v praktickém vyučování a komunikovat anglicky v každodenních situacích.

V neděli 28.4. 2019, kdy pečlivě vybraní účastníci stáže plni očekávání nastupovali do autobusu, měli již za sebou vstupní testy z angličtiny a také celodenní přípravný seminář. Během něj dostali žáci podrobné informace o průběhu stáže, ubytování, nabízených firmách a také absolvovali pohovor v anglickém jazyce o svých praktických dovednostech, aby pak mohli být co nejvhodněji zařazeni do firem.


Po příjezdu do Budapešti jsme se ubytovali v apartmánovém domě Duna, situovaném prakticky v samém srdci města, u impozantní Baziliky sv. Štěpána. Polohou našeho ubytování jsme byli všichni nadšení, jelikož jsme byli neustále v centru dění, blízko památek, kousek od Dunaje a s vynikajícím přístupem k metru a všem prostředkům MHD. Také nás po příjezdu mile překvapila restaurace Oktogon, ve které jsme měli večeřet po celou dobu pobytu – byla řešena bufetovým stylem, každý si vybral, na co měl chuť, a také na velikost porcí se vůbec nehledělo.

V pondělí 29. 4. už stáž začala doopravdy – skupinky žáků i s doprovázejícími pedagogy se představili ve firmách, ve kterých pak měli po 3 týdny uplatňovat to, co se naučili během praxe ve škole. Takže i my, jejich učitelé, jsme měli možnost vidět, v jakých podmínkách budou naši svěřenci pracovat 6 - 8 hodin denně a jak byli uvítáni svými budoucími šéfy a kolegy. A nutno přiznat, že většina firem na nás udělala opravdu dobrý dojem – zaměstnavatelé byli vstřícní, příjemní a ochotní vzít mezi sebe nové mladé kolegy, zaučit je a dohlížet na ně. Studenti oboru Obchodní akademie nastoupili do firmy DHL, kde bylo potřeba komunikovat v angličtině na vyšší úrovni, zatímco strojaři, mechanici a obráběči pracovali na frézách, soustruzích, CNC strojích, nebo svařovali ve strojírenských firmách a dílnách. Dojíždět samostatně na pracoviště již od druhého pracovního dne očividně nedělalo nikomu problém, nikdo se neztratil a přehledný systém budapešťské MHD měli za chvilku„všichni v krvi“.

Pobyt v krásné metropoli na Dunaji však nebyl pouze o práci. Ta sice žákům vyplňovala většinu času, ale každodenní podvečery a víkendy patřily zábavě, výletům a kulturním akcím. V rámci projektu jsme si mohli vybrat z bohaté nabídky kulturních programů a zúčastnit se dvou, které nás nejvíc oslovily a které byly hrazeny z projektu. Jednohlasně zvítězilo Tropicarium – podmořský svět plný tropických rybiček, žraloků, medúz, rejnoků - které jsme si mohli i pohladit –a jiné pestré fauny, která se nám proháněla nad hlavami v  „podmořském“ tunelu a obřích akváriích. Abychom však jen pasivně nekoukali na to, jak si jiní plavou, vybrali jsme si jako druhou volnočasovou aktivitu návštěvu AquaWorldu s termální vodou. Kromě atraktivního interiéru ve stylu „Mayské město v džungli“, množství tobogánů, vířivek a „příbojových vln na pláži“ jsme si také mohli vyzkoušet 8 různých druhů saun – klasickou finskou, ruskou, aromaterapeutickou nebo světelnou, ale také ledovou komoru, kde jsme se v -5°C mohli zchladit masáží ledovými krystalky.

Naše zážitky tímto samozřejmě nekončily, jelikož je Budapešť krásné město plné nádherných památek a je v něm stále co objevovat, vyplnili jsme všechny volné chvíle právě jejich poznáváním. Na půvabném Markétině ostrově jsme viděli zpívající fontánu, která potěší oko nejen za dne, ale i po setmění, prošli jsme se po nádvoří monumentálního Budínského hradu a přilehlé Rybářské bašty, obdivovali jsme novogotickou budovu Parlamentu shlížející na Dunaj, nebo se pokochali pohledem na město z ptačí perspektivy Budapešťského Oka.

Zážitků jsme zkrátka měli tolik, že se nám na všechny fotografie ani nevešly, a určitě budeme všichni dlouho vzpomínat na náš společný pobyt v Budapešti. A kdyby se i komukoliv z vás naskytla příležitost vycestovat s Erasmem +, nepropásněte ji. Je to cenná zkušenost, kterou vám už nikdo nevezme.

Zuzana Jančíková

 

 

 

 

ZŠ Haškova

Děkujeme za návštěvu žákům 7. třídy ze školy ZŠ Haškova :-)

https://www.zshaskova.cz/skola/mdl/info/netradicni-vyuka-7-a-v-dilnach-sps-a-sou-v-unicove

Poděkování občanům - Květinkový den 2019

V měsíci květnu žáci SPŠ A SOU Uničov uspořádali sbírku pro Ligu proti rakovině, která je v povědomí našich občanů pevně zakotvená, jelikož ji pořádáme každý rok od jejího vzniku, letos to byl již 23. ročník.

 

Chci poděkovat všem občanům, kteří přispěli koupí kytičky měsíčku lékařského a podpořili tak nejen další výzkum rakoviny, ale i onkologická centra. Podařilo se nám společně vybrat částku 51.300,- Kč, což je nejvyšší finanční obnos za celá léta podpory Ligy proti rakovině, kterým naše město přispělo (v loňském roce to bylo 50.231,- Kč). Je nutno podotknout, že velká část občanů přispěla vyšší částkou, než je 20 ,- Kč, neboť studenti měli k dispozici kytičky za pouhých 44.000,- Kč. Obrovský dík patří nejen všem, kteří darovali určitou finanční částku, ale také studentům třídy 3. C a 3. MS, jež vám měsíček lékařský nabízeli a oslovili vás s žádostí o příspěvek. Rovněž chci poděkovat zaměstnancům pošty, kteří všechny peníze přepočítali a odeslali na účet Ligy proti rakovině.

 

Věřím, že i v příštím roce si příznivci této akce opět zakoupí prodávané předměty a potěší tak především sami sebe, že přispěli na jednu z nejdůležitějších věcí v našich životech.

Mgr. Bohumila Eilewa Sovová

Nepořádek v městském parku pomáhali uklízet naši žáci

Rok se sešel s rokem a opět musím chválit, tentokrát žáky tříd 1 AE, 1 MS a 2 CE – oboru Průmyslová ekologie. Všichni výše jmenovaní studují na SPŠ a SOU Uničov, a přesto, že u nás působí většinou prvním rokem, už nám dělají radost, alespoň co se pracovitosti týká.

Už několik let se naše škola zúčastňuje akce „Ukliďme Česko“ a stejně tomu bylo i letos. Letošní úklid organizoval Odbor životního prostředí Městského úřadu v Uničově a dne 10. 4. 2019 se do akce zapojily čtyři uničovské školy. Naší škole byla přidělena k úklidu velká část městského parku – od železniční trati, kolem rybníků až k městskému koupališti.

Žáci naší školy se rozdělili do skupin a každá skupina si vzala na starost část parku, který vyčistila od odpadů. Jednotlivé skupiny mezi sebou soutěžily, která z nich nasbírá nejvíce odpadu. Celkem se jim podařilo nasbírat 60 igelitových pytlů odpadu, k tomu musíme připočítat stavební odpad, rezavé trubky, střešní krytinu z černé skládky za zahrádkářskou kolonií. Studenti vyčistili okolí rybníků od odpadů, které po sobě zanechali rybáři a další návštěvníci parku. Vybrali a uklidili i značný nepořádek za nákupním střediskem Tesco, v prostorách, které má na starosti soukromá firma. Žákům ten nepořádek tak vadil, že jej dobrovolně uklidili. Nevadilo jim chladné počasí, namáhavá práce ani fakt, že se mnozí při práci umazali.

Žákům naší školy patří obrovská pochvala za pracovní nasazení, některým obyvatelům Uničova a  návštěvníkům parku pak velká výtka za nepořádek, který každoročně po sobě zanechávají. Na zamyšlení je také fakt, že naše škola odhalila a uklidila už druhou černou skládku v blízkosti zahrádkářských kolonií v posledních třech letech.

Marcela Ťulpová

Bílí tygři a škrtící rostlina

– favorité naší exkurze do Liberce

 

Každoročně organizuji pro žáky oboru Průmyslová ekologie exkurzi, která by obohatila jejich znalosti o přírodě a vztazích mezi organismy. Letos bylo vybráno město Liberec se svými dvěma unikáty – nejstarší zoologickou a nejstarší botanickou zahradou v České republice. Exkurze byla naplánovaná na 12. 4. 2019 s tím, že bude jaro a program venku bude pro žáky příjemný. Počasí ale nenaplánujete a  zákon schválnosti funguje spolehlivě, takže 12. 4. 2019 byl nepříjemný a velmi chladný den (teplota v Liberci se pohybovala celý den kolem 3°C, poletoval sníh a foukal ledový vítr).

Cesta do Liberce trvala 4,5 hodiny, ale čas ubíhal rychle, zvláště když část cesty probíhala přes CHKO Český ráj, kde žáci viděli alespoň v dálce skalní města, hrad Trosky a další skvosty tohoto chráněného území. Ještě v autobuse dostali ode mě žáci předtištěná zadání s úkoly, které budou plnit v botanické a zoologické zahradě. Naší první zastávkou byla Botanická zahrada Liberec. Nevelká rozlohou, ale významná unikátními rostlinami, zajímavě řešenými a propojenými skleníky a kolekcí vzácných dřevin. Atmosféru v centrální budově doplňovala akvária s mořskými a exotickými sladkovodními rybami a dalšími vodními živočichy. Žáky pak zaujaly zejména dvě rostliny. Tou první je tropická rostlina – škrtič, která svými liánovitými kořeny obejme mateřskou rostlinu a svírá ji tak dlouho, až rostlina uhyne. Druhou raritou byla mimóza (citlivka), která reaguje na každý podnět rychlým sevřením listů, což si někteří žáci sami vyzkoušeli.

Pěšky po vlastní ose jsme přešli do Zoologické zahrady Liberec. Zoologickou zahradu proslavili bílí tygři. Jedná se o částečný albinismus (ztráta pigmentace) u tygra indického. Bílé tygry chová na celém světě jen 6 zoologických zahrad, u nás pouze Liberec. Kromě tygrů jsme viděli také ptačí orloj, instalovaný na podzim roku 2018 v areálu zahrady, krmení a drezúru lachtanů, dovednosti slonů. Všechny zážitky nám ochlazovalo počasí, proto jsme často hledali útočiště v tropických pavilonech. Žáci poctivě plnili všechny předepsané úkoly a před odjezdem z Liberce mi je odevzdali k hodnocení.

Všechny zúčastněné musím pochválit za dochvilnost, přesnost, zodpovědné chování a výdrž v poměrně obtížných venkovních podmínkách. Doufám, že zážitky z obou zahrad převáží nad pocitem chladu z nepříznivého počasí.

Organizátorka exkurze Marcela Ťulpová