Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro šk. rok 2020/2021  tříleté učební obory

Zahájení výuky pro žáky posledních ročníků
od pondělí 11. 5. 2020

Vážené studentky a studenti,

škola ve spolupráci se zřizovatelem vytvořila podmínky pro zajištění vzdělávacích aktivit pro žáky posledních ročníků studia. Zahájení výuky proběhne od pondělí 11. května 2020. Pro zajištění bezpečné výuky je nutné dodržovat následovná opatření:

 

Žáci jsou rozděleni do skupin. Při sestavování skupin se přihlíželo k maturitním předmětům žáků. Každá skupina má přidělenou učebnu. Rozpis skupin a učeben je vyvěšen u vstupu do budovy školy. Výuka probíhá podle rozvrhu hodin, který je platný od 11. 5. 2020. Rozvrh hodin včetně učeben najdete v Bakalářích. Řiďte se rozvrhem svojí skupiny. Složení skupin nelze měnit.

 

Před vstupem do budovy je každý žák povinen označit svůj příchod osobním čipem. První den musí žák před nástupem do výuky odevzdat vyplněné a podepsané čestné prohlášení, které obdržel společně s tímto dopisem e-mailem. Pokud nemůže žák potvrzení vytisknout doma, vyzvedne si tiskopis v kanceláři školy a vyplní před zahájením výuky.

 

Provoz školy probíhá za přísnějších hygienických podmínek podle metodiky MŠMT. Je zakázáno shromažďování žáků z různých studijních skupin. Do školy žáci přicházejí podle rozvrhu hodin, pokud možno jednotlivě, nebo v dostatečných odstupech (2 m). Žáci používají roušky ve všech společných prostorách školy v době přestávek. V době vyučování pouze v případě skupinové výuky. Při výuce v učebně sedí žáci po jednom v lavici, vzdáleni od sebe min 1,5 – 2 m. Roušky mohou mít odloženy v sáčku. Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem). Žáci si po každém konzultačním bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě. V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).

 

Stravování ve školní jídelně bude možné za specifických podmínek. Je nutné si včas objednat stravu a při stravování dodržovat pokyny personálu školní jídelny a pedagogického dohledu.

 

Přeji vám pevné zdraví, optimismus a úspěšné ukončení studia.

 

V Uničově 5. 5. 2020

Ing. Pavel Nováček, Ph.D.
ředitel školy

Školní jídelna

Oznamujeme strávníkům, že od 1. května 2020 začínáme opět vařit.

Až do odvolání bude probíhat výdej pouze do jídlonosičů nebo termonádob v "okénku" na rampě u zadního vchodu do kuchyně v době od 10.45  do 12.30 hodin.

Žáci, kteří budou přítomni ve škole po dobu konzultací mají nárok si v uvedený den vyzvednout do jídlonosiče dotovaný oběd za obvyklých 35,- Kč. V ostatní dny je možnost si oběd zakoupit za plnou cenu.

Cena jednoho oběda pro cizí strávníky je 80,-Kč.

Totéž platí pro naše zaměstnance. Pokud budou ve škole, mohou využít možnost dotovaného oběda.

Obědy je potřeba si předem objednat přes internet na www.strava.cz, příp. telefonicky na 602 308 199.

Důležitá informace pro rodiče a žáky

Vážení rodiče a žáci, od 11. 3. 2020 (středa) je na základě Mimořádného opatření MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ vydán zákaz osobní přítomnosti žáků ve škole. Žáci tedy zůstávají doma. Opatření platí do odvolání.

Mimořádné opatření - uzavření základních, středních a vysokých škol od 11. 3. 2020

Všichni žáci mají povinnost pravidelně sledovat webové stránky školy a informace v elektronické žákovské knížce a plnit zadané úkoly.

Obědy budou všem žákům od 11. 3. 2020 odhlášeny.

Přijímací zkoušky nanečisto se nekonají!

AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO UCHAZEČE - PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

 

Vážené uchazečky a uchazeči,

  v přiloženém dokumentu zveřejňuji aktuální informace k organizaci přijímacího řízení                

                          pro maturitní obory:                          

Pro tříleté obory nadále platí informace obdržená v dopise o zahájení příjímacího řízení. Výsledková listina bude zveřejněna 22. 4. 2020 na webových stránkách školy. 

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021 - informace a podklady

Tisk přihlášky ke studiu je nutno provést oboustranný, jinak se přihláška stává neúplnou.

 

Přehled nabízených oborů pro školní rok 2020/2021

Čtyřleté maturitní obory

Kód oboru

Přihláška

Informace
o oboru

Obchodní akademie

63-41-M/02

ZDE ZDE

Strojírenství

23-41-M/01

ZDE ZDE

Mechanik seřizovač

23-45-L/01

ZDE ZDE

Průmyslová ekologie

16-02-M/01

ZDE ZDE

Tříleté učební obory

Kód oboru

Přihláška

Informace 
o oboru

Opravář zemědělských strojů

41-55-H/01

 ZDE  ZDE

Obráběč kovů

23-56-H/01

 ZDE  ZDE

Mechanik opravář motorových vozidel

23-68-H/01

 ZDE  ZDE

Strojní mechanik

23-51-H/01

 ZDE  ZDE

Mikulášská soutěž 2019

Dne 4.12.2019 proběhl 23. ročník soutěže v psaní na klávesnici. V programu ZAV závodili žáci základních škol ve dvou kategoriích, začátečníci a pokročilí. Celkem se soutěže účastnilo 85 žáků.

V kategorii pokročilí 1. místo obsadil Matěj Bednář ze ZŠ Vítězná Litovel, ve skupině začátečníci byla na 1. místě Weinlichová Pavlína ze ZŠ Štěpánov. Úspěšným gratulujeme a ostatním děkujeme za účast.

Dvacet důvodů, proč jít studovat k nám do školy:

 1. Vstřícnost a partnerský přístup
 2. Perspektivní obory
 3. Výuka se špičkovými moderními technologiemi
 4. Výuka v moderních odborných učebnách a dílnách
 5. Výuka pod vedením kvalifikovaných pedagogů
 6. Inovativní přístup, který zohledňuje novodobé trendy
 7. Stipendijní program, který garantuje žákům, že při splnění daných kritérií u vybraných oborů je možné dosáhnout na motivační krajské i podnikové stipendium
 8. Seznámení se s prostředím vysokých škol v rámci vzájemné spolupráce
 9. Předpoklad úspěšného složení maturitní zkoušky díky zvýšené předmaturitní přípravě
 10. Uplatnění na trhu práce díky propracovanému propojení teorie s praxí. Škola nabízí možnost vybrat si firmu pro učební praxi, která se pro řadu žáků může stát i budoucím zaměstnáním
 11. Mezinárodní poznávací a výměnné pobyty
 12. Turistické, lyžařské a snowboardové kurzy
 13. Odborné exkurze a výlety
 14. Sportovní vyžití na dvou víceúčelových sportovních hřištích, ve školních tělocvičnách či v posilovnách
 15. Spousta zábavy na tradičních školních akcích, jako jsou školní ples, poslední zvonění, třídní výlety aj.
 16. Pestrá škála zájmových kroužků
 17. Vlastní stravování v moderní školní jídelně s vlastní kuchyní v hlavní budově školy
 18. Ubytování ve vlastním Domově mládeže, který je nedaleko od školy
 19. Možnost získání řidičského průkazu a svářečského průkazu
 20. Individuální přístup, protože na každém studentovi nám záleží